ประวัติการรับราชการ ของ นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ประวัติบุคคล
ชื่อ-สกุล นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
วันเดือนปีเกิด 30 เมษายน 2488
สถานที่เกิด อ.กุมภวาปี จ.อุดร
ภูมิลำเนาปัจจุบัน 615 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร (044) 511015
บิดา นายผิว แสนโภชน์
มารดา นางนวลจันทร์ แสนโภชน์
คู่สมรส นางประภา แสนโภชน์
อาชีพคู่สมรส รับราชการ
ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 7

ประวัติการศึกษาอบรมที่สำคัญ

พ.ศ. 2511 รัฐศาสตร์บัญฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2513 รัฐศาสตร์บัญฑิต (สาขาการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2524 นิติศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2522 โรงเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 17
พ.ศ. 2527 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 19
พ.ศ. 2530 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดง รุ่นที่ 4
พ.ศ. 2540 หลักสูตรผู้บริหารระดับ 9 ของกระทรวงมหาดไทย


ประวัติการรับราชการที่สำคัญ
11 ม.ค. 2514 ปลัดอำเภอ อ.หนองบัวลำภู, อ.หนองหาน, อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
1 ต.ค. 2519 ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี
22 พ.ย. 2522 นายอำเภอคำม่วง จ.กาฬสินธุ์
27 ก.ย. 2525 นายอำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์
1 พ.ย. 2527 นายอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ
21 เม.ย. 2529 นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
17 ต.ค.2531 นายอำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
16 ต.ค. 2532 นายอำเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย
2 ก.ค. 2533 นายอำเภอเมือง จ.หนองคาย
5 พ.ย. 2533 ปลัดจังหวัดขอนแก่น
1 ธ.ค. 2536 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
21 มี.ค. 2536 รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1 ต.ค. 2537 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
20 ต.ค. 2540 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
1 ต.ค. 2542-ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15 มิ.ย. 2531 จตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
21 พ.ย. 2523 ตริตราภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
17 ธ.ค. 2530 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 ธ.ค. 2530 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช)
28 ส.ค. 2535 เหรียญราชการชายแดน
15 เม.ย. 2537 เหรียญพิทักษ์เสรีชน
5 ธ.ค. 2537 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
5 ธ.ค. 2540 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

รางวัลที่เคยได้รับ
30 ก.ย. 2523 นายอำเภอดีเด่น ประจำปี 2523 จากกองทัพภาคที่ 2 และ กอ.รมน. ภาคที่ 2
1 ก.พ. 2524 นายอำเภอดีเด่น ประจำปี 2524 จากกองทัพภาคที่ 2 และ กอ.รมน.ภาคที่ 2
พ.ศ. 2525 ได้รับคำชมจากกรมการปกครองว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความ วิริยะ อุตสาหะ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ ตามหนังสือ กรมการปกครอง ที่ มท. 0307/22247 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2525


นายถนอม ส่งเสริม

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วัน เดือน ปี เกิด 10 ธันวาคม 2487

คู่สมรส นางอุวรรณ ส่งเสริม บุตร ชาย 1 หญิง 1อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การศึกษา
นิติศาสตร์บัณฑิต นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต ศศ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัณฑิตบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบ.ม. ประวัติการรับราชการ - นายอำเภอ 13 ปี - ปลัดจังหวัด 4 ปี - ผู้ตรวจราชการกรม 2 ปี - รองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ปี
นายสุรินทร์ พันธ์ฤกษ์

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วัน เดือน ปี เกิด 25  เม.ย. 2548

คู่สมรส นางธารีสวัสดิ์ พันธ์ฤกษ์ บุตร ชาย 1 คน กำลังศึกษาอยู่ที่ ร.ร.บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา
โรงเรียนเทเวศศึกษา
โรงเรียนบวรนิเวศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายชาญชัย ศรีธัญรัตน์

ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 9)

วัน เดือน ปี เกิด 25   พ.ค. 2484

การศึกษา
รัฐศาสตร์ (แผนกปกครอง) ม. ธรรมศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ม. ธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การรับราชการ
วิทยากรตรี กองระเบียบข้าราชการ สนง. กพ.
นักวิจัยตรี กองวิจัยสังคมศาสตร์ สนง. สภาวิจัยแห่งชาติ
ปลัดอำเภอตรี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ
นายอำเถอ อ.คำเขื่อนแก้ว (จ. ยโสธร), อ.ค้อวัง (ยโสธร), อ.บุณฑริก (อุบลฯ), อ.ตระการพืชผล (จ.อุบลฯ), อ.พนา (อุบล), อ.เมือง (มุกดาหาร), อ.ศรีมหาโพธิ์ (ปราจีนบุรี), อ. พุทธไธสง (บุรีรัมย์)
ผู้ช่วยปลัดจังหวัด จ.อุบลฯ
ปลัดจังหวัด (เจ้าหน้าที่บริหารงานปกครอง 9) จ.นครพนม
ปลัดจังหวัดสุรินทร์ (8 พ.ย. 42 ถึงปัจจุบัน)

 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์


นางประภา แสนโภชน์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์

รับราชการ อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นกลับหน้าแรก