จังหวัดสุรินทร์เป็นราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มีส่วนราชการต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดจำนวน 305 หน่วยงานแยกเป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางจำนวน 83 หน่วยงาน ราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดจำนวน 50 หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 173 หน่วยงาน และหน่วยงานพิเศษ จำนวน 2 หน่วยงาน

   สังกัดกระทรวงการคลัง
ด่านศุลกากรช่องจอม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงกลาโหม
กองกำลังสุรนารี
จังหวัดทหารบกสุรินทร์
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54
สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ019สุรินทร์
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
สถานีทดลองหม่อนไหมสุรินทร์
สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
สถานีประมงน้ำจืดสุรินทร์
โครงการชลประทานสุรินทร์
ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 16 สุรินทร์
สถานีทดลองข้าวสุรินทร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์  
เขตเกษตรเศรษฐกิจที่ 5 สุรินทร์
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน - ห้วยสำราญ
สถานีอนุรักษ์พันธ์ไม้ป่าหนองคู
สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้ท่าตูม
ศูนย์จัดการต้นน้ำที่ 18
หน่วยจัดการต้นน้ำลำมูล - ห้วยแก้ว
หน่วยจัดการต้นน้ำลำห้วยเสียดจะเอิง
หน่วยจัดการต้นน้ำลำห้วยสำราญ
หน่วยจัดการต้นน้ำลำห้วยโตง
สถานีควบคุมไฟป่าสุรินทร์
ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงคมนาคม
แขวงการทางสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม
สถานีอากาศเกษตรสุรินทร์
สำนักงานโทรศัพท์จังหวัดสุรินทร์
สถานีรถไฟสุรินทร์
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ จังหวัดสุรินทร์
บริษัทขนส่งจำกัดสุรินทร์
ที่ทำการไปรษณีย์สุรินทร์

   สังกัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานชั่ง ตวง วัด สุรินทร์
สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ทัณฑสถานเปิดโคกตาบันจังหวัดสุรินทร์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประปาสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงยุติธรรม
ศาลจังหวัดสุรินทร์
ศาลแขวงสุรินทร์
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
นิคมสร้างตนเองปราสาทจังหวัดสุรินทร์
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัด สุรินทร์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
สถาบันราชภัฏสุรินทร์
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุรินทร์
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสุรินทร์
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์
สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุรินทร์
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
สถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ6
สังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอัยการประจำศาลแขวงสุรินทร์
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 16สุรินทร์
นิคมโรคเรื้อนปราสาท จังหวัดสุรินทร์

   หน่วยงานพิเศษ
เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์
สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสรรพากรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงกลาโหม
ที่ทำการสัสดีจังหวัดสุรินทร์
   สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
   สังกัดกระทรวงพาณิชย์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
   สังกัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุรินทร์
เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
เรือนจำจังหวัดรัตนบุรี
สำนักงานผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์
อำเภอปราสาท
อำเภอสังขะ
อำเภอศีขรภูมิ
อำเภอรัตนบุรี
อำเภอท่าตูม
อำเภอสำโรงทาบ
อำเภอชุมพลบุรี
อำเภอจอมพระ
อำเภอสนม
อำเภอบัวเชด
อำเภอกาบเชิง
อำเภอลำดวน
กิ่งอำเภอศรีณรงค์
กิ่งอำเภอพนมดงรัก
กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
กิ่งอำเภอโนนนารายณ์

   สังกัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สำนักงานแรงงานและสวัสดิการสังคมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดสุรินทร์
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

   สังกัดสำนักนายกรัฐมนตร
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์

   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
สำนักงานเทศบาลตำบล (13 แห่ง )
องค์การบริหารส่วนตำบล (158 แห่ง)